logo
Chengdu Forster Technology Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Turgo Máy Phát Điện Tuabin Thiết Lập Hàng Loạt, Francis Tuabin Máy Phát Điện Thiết Lập Hàng Loạt, Bóng Đèn Ống Máy Phát Điện Tuabin Thiết Lập Hàng Loạt, kaplan Tuabin Máy Phát Điện Thiết Lập Hàng Loạt, Pelton Tuabin Máy Phát Điện Thiết Lập Hàng Loạt