logo
Chengdu Forster Technology Co., Ltd.
主な製品:Turgo タービン発電機セットシリーズ、フランシスタービン発電機セットシリーズ、電球管状タービン発電機セットシリーズ、カプランタービン発電機セットシリーズ、ペルトンタービン発電機セットシリーズ